Giới thiệu Thiết kế điện trong hệ thống M&E

Trong bất kỳ một công trình xây dựng nào, hệ thống điện luôn luôn là hệ thống kỹ thuật quan trọng nhất, xét về mặt chức năng cũng như về mặt an toàn

tải xuống 4

Qua hai thập niên, khi ngành xây dựng bùng nổ tại Việt Nam, các tiêu chuẩn quy phạm thiết kế điện đã được sửa đổi, cập nhật, theo kịp với trào lưu hiện đại hoá, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn quy phạm tiên tiến của quốc tế.

 

Vừa là một lớp truyền thụ "Knowhow" (bí quyết nghề nghiệp), vừa là một lớp hướng dẫn cập nhật tiêu chuẩn mới cho những người làm công tác thiết kế điện chuyên nghiệp hoặc có quan tâm đến công tác này, Lớp chuyên đề THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN – M&E sẽ giúp bạn

Hướng dẫn thiết kế điện phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành

 

- TCVN 7447:2005-2010: Hệ thống lắp đặt điện của các Toà nhà

-TCXDVN 394: 2007: Thiết kế lắp đặt Trang thiết bị điện trong các Công trình Xây dựng - Phần an toàn điện;

- QCVN QĐT-8: 2010/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

TCXDVN 263:2002: Lắp đặt cáp và dây điện cho các Công trình công nghiệp

TCXDVN 319:2004: Lắp đặt hệ thống nối đất Thiết bị cho các Công trình Công nghiệp

TCVN 7114-1,3:2008: Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà, Chiếu sáng an toàn và bảo vệ ngoài nhà

TCXDVN 253:2001: Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các Công trình Công nghiệp;

TCXDVN 333:2005:Chiếu sáng nhân tạo Bên ngoài các Công trình Công cộng và Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

- TCXDVN 259:2001: Chiếu sáng nhân tạo Đường, Đường phố, Quảng trường đô thị

TCXDVN 46:2007: Chống sét cho các Công trình Xây dựng

TCN 68-174:2006: Quy phạm Chống sét và Tiếp đất cho các Công trình Viễn thông

11 TCN 18-21: 2006: Quy phạm Trang bị Điện

Đối chiếu với các Tiêu chuẩn Quốc tế

 

- IEC 60364: 2005-2009: Electrical Installations of Buildings của Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC

IEE Wiring Regulations, 17th Edition (BS 7671:2008) của Hội Kỹ thuật Công nghệ IET và Viện Tiêu chuẩn Anh BSI.Ln trn