LẬP TRÌNH MATLAB

  1. Các kiểu dữ liệu trong Matlab và cách truy xuất

-         Dữ liệu kiểu Matrix

-         Dữ liệu kiểu trường

-         Dữ liệu kiểu mảng tế bào

-         Dữ liệu kiểu symbol

 

  1. Các phép toán trên ma trận- Ma trận đa chiều
  2. Các phép toán với đa thức
  3. Lập trình trong Matlab:

-         Script file và M-file

-         Các vòng lặp.

-         Định nghĩa và gọi các function trong Matlab

-         Xây dựng giao diện người dùng trong Matlab (GUI)

                –         Trao đổi, lưu và truy xuất dữ liệu trong GUI

   5. Đồ họa trong Matlab:

                –     Point

                –     Line

                –     Spline

                –     Mesh 

 
 

6. Trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác:

– Đọc dữ liệu của text file

– Đọc dữ liệu excel file

– Ghi dữ liệu ra text file

– Ghi dữ liệu ra excel file

– Mở file bằng cửa sổ window

– Ghi file bằng cửa sổ window

7. Tích phân số trong Matlab
– Tích phân 1 chiều

- Tích phân 2 chiều

- Tích phân 3 chiềuLn trn