LẬP TRÌNH MATLAB Simulink

Simulink là một môi trường phục vụ việc mô phỏng đa miền và làm cơ sở cho việc thiết kế các hệ thống động lực và hệ thống nhúng. Nó cung cấp một môi trường tương tác đồ họa và một lớp các thư việnblock tùy biến, cho phép bạn thiết kế, mô phỏng, thực hiện, và thử nghiệm một loạt các hệ thống trong khoảng thời gian thay đổi, bao gồm cả thông tin liên lạc, điều khiển, xử lý tín hiệu, xử lý video, và xử lý hình ảnh, các hệ thống động lực

Giới thiệu về simulink và các block

Khởi tạo và làm việc với một model

.Định nghĩa, gán và quản lý tín hiệu

.Mô phỏng

.Phân tích kết quả

 

 Ln trn